جعبه مستطیلی

No:227

جعبه مستطیلی

11الی 9 سانتی متر

وزن تقریبی : 515 گرم