تنگ اژدهایی

No:136

تنگ اژدهایی

ارتفاع :33 سانتی متر

وزن تقریبی : 1050گرم