آینه گل شیپوری

No:128 آینه گل شیپوری

39 در 48 الی 42 در 52 سانتی متر

وزن تقریبی : 875 الی 1350 گرم