آینه چهار گوش تاج دار

No:127

آینه چهارگوش تاجدار

40 در 50 الی 60 در 87 سانتی متر

وزن تقریبی : 600 الی 5500 گرم