آینه بیضی

No:126

آینه بیضی

29 در 48 الی 40 در 55 سانتی متر

وزن تقریبی : 500 الی 1000 گرم