کشکول نقره مدل مرغ و پرنده نقره فرقدانی

قاب نقره فرقدانی