کشکول قلم گل و مرغ و شبکه نقره فرقدانی

قاب نقره فرقدانی