کشکول قلم گل و مرغ و شبکه مدل نقره

قاب نقره فرقدانی