کاسه قلم صورت برجسته اعلاء نقره فرقدانی

قاب نقره فرقدانی