کاسه قلم صورت برجسته اعلاء مدل نقره

قاب نقره فرقدانی