کاسه بشقاب قلم گل و مرغ و ترنج نقره فرقدانی

قاب نقره فرقدانی