کاسه بشقاب قلم گل و مرغ و ترنج مدل نقره

قاب نقره فرقدانی