پلو خوری قلم تخت جمشید نقره فرقدانی

قاب نقره فرقدانی