مجسمه گاو ۲ سر (سر ستون تخت جمشید)

قاب نقره فرقدانی