مجسمه گاو ۲ سر (سر ستون تخت جمشید) نقره

قاب نقره فرقدانی