شیرینی خوری برکه و مجسمه نقره فرقدانی

قاب نقره فرقدانی