شیرینی خوری برکه و مجسمه مدل نقره

قاب نقره فرقدانی