شیرینی خوری برکه و مجسمه فرقدانی

قاب نقره فرقدانی