باقلوا خوری نقره مدل قلم مینیاتور

قاب نقره فرقدانی