ارتباط با نقره فرقدانی

شعبه 1: تهران، نیاوران، مجتمع تجاری اطلس مال، فروشگاه نقره فرقدانی

شعبه 2: تهران، الهیه، مجتمع تجاری کویین سنتر، فروشگاه نقره فرقدانی

ارسال پیام